Home / Algemene voorwaarden cursussen & activiteiten

Algemene voorwaarden cursussen & activiteiten

ALGEMENE INSCHRIJVING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ACTIVITEITEN

Inschrijving

 • Voor de meeste activiteiten kunt u zich inschrijven via www.welzijnswb.nl of aan de balie van:
  • Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk, tel 0251-300300
  • Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk, tel 0251-300300
 • U kunt alleen ingeschreven worden indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld en voorzien van uw handtekening of door het volledig invullen van het online inschrijfformulier.
 • Heeft u het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen, dan moet u zich opnieuw inschrijven.
 • U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving ondertekent of verstuurt via internet.
 • Voor elke activiteit dient een apart inschrijfformulier ingevuld te worden.
 • Bij onvoldoende deelnemers gaat de activiteit niet door (bij de meeste activiteiten staat een minimum aangegeven).

Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico

Stichting Welzijn Beverwijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen en vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door Stichting Welzijn Beverwijk georganiseerde activiteiten.

Betaling

 • Op het inschrijfformulier geeft u aan of u het activiteitenbedrag automatisch wil laten incasseren.
 • Geeft u géén eenmalige machtiging af, dan wordt er € 5,00 extra in rekening gebracht voor administratiekosten.
 • Voor activiteiten met 30 lessen of meer kunt u in 2 termijnen betalen. Te weten in de maand dat de activiteit start en in februari.
 • Voor alle activiteiten geldt: een door u gemiste bijeenkomst kan niet worden ingehaald en wordt niet terugbetaald.
 • Het niet verschijnen bij de activiteit, waarvoor u zich heeft aangemeld, ontheft u niet van de financiële verplichtingen.
 • Materiaalkosten zijn niet bij de activiteitenbijdrage inbegrepen. Afhankelijk van de activiteit wordt het materiaal en/of de boeken bij het buurthuis/wijkcentrum aangeschaft. Soms moet het materiaal door u zelf aangeschaft worden.
 • Wanneer een activiteit niet van start gaat, wordt het bedrag van uw machtiging niet afgeschreven.
 • Bij het niet tijdig betalen binnen de gestelde termijn, middels incasso of factuur, ontvangt u een betalingsherinnering.
  Mochten wij uw betaling niet c.q. niet tijdig ontvangen dan stellen wij u in gebreke. U ontvangt een laatste aanmaning waarin wij u nog eenmaal in de gelegenheid stellen binnen 14 dagen na dagtekening het totale bedrag én € 5,00 administratiekosten, te voldoen op ons rekeningnummer NL09 INGB 0001 9452 90 t.n.v. Stichting Welzijn Beverwijk o.v.v. factuurnummer(s) en debiteurennummer. Bij uitblijven van betaling bepaalt de wet dat wij de buitengerechtelijke incassokosten van € 49,00 bij u in rekening mogen brengen. Tevens achten wij ons vrij de reeds gevallen en nog te vallen wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag op te eisen. Wij zullen de openstaande vordering dan in behandeling geven aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders.

Opzeggen

 • U kunt alleen voor de activiteiten met 30 lessen of meer tussentijds uitschrijven per 1 februari, indien u dit minimaal één maand van tevoren (dus vóór 1 januari) schriftelijk heeft gemeld bij Stichting Welzijn Beverwijk, t.a.v. Wijkactiviteiten, Postbus 199, 1940 AD Beverwijk of mailen naar wijkactiviteiten@welzijnswb.nl.

Annuleren

 • Kunt u om een bepaalde reden niet deelnemen aan de activiteit waar u zich voor heeft aangemeld, dan moet u zich tenminste twee weken vóór aanvang van de activiteit schriftelijk afmelden bij Stichting Welzijn Beverwijk, Postbus 199, 1940 AD Beverwijk of mailen naar wijkactiviteiten@welzijnswb.nl.
 • Meldt u zich niet op tijd af, dan wordt alsnog de activiteitenbijdrage afgeschreven c.q. in rekening gebracht.

Informatie & contact

wijkactiviteiten@welzijnswb.nl of (0251) 300 300.